درباره ما

مجتمع فولاد و بتن سهند

بـا توجـه بـه نیـاز روز افـزون کشـور عزیزمـان بـه صنعتـى سـازى سـاختمان ها، سـهامداران شـرکت سـیال سـازه زریـن بـا هـدف مزبـور اقـدام بـه راه انـدازى و تاسـیس مجتمـع فولاد و بتن سـهند ، بـا بخش هاى طراحـى و تولیــد قطعــات پیــش ســاخته بتنــى ، تولیــد بتــن آمــاده ، اســکلت فلــزى ابنیــه ســنگین و نیمــه ســنگین نمودنــد کــه در ۱۲کیلومتــرى شــمالغرب تبریــز در زمینــى بــه مســاحت ۴۰۰۰۰متــر مربــع احداث شده است.
مجتمـع فولاد و بتن سـهند از زمـان تاسـیس تـا کنـون بـا دریافـت اسـتاندارد کیفیـت تولیـد بتـن آمـاده و اخـذ مجوزهـاى رسـمى در عرصـه سـاخت و سـاز ، گام هـاى موثـرى برداشـته اسـت و در راسـتاى ارائـه خدمـات فنى بهتر و پویا در حال توسعه مى باشد.