درباره شرکت

بـا توجـه بـه نیـاز روز افـزون کشـور عزیزمـان بـه صنعتـى سـازى سـاختمان ها، سـهامداران شـرکت سـیال سـازه زریـن بـا هـدف مزبـور اقـدام بـه راه انـدازى و تاسـیس مجتمـع فولاد و بتن سـهند ، بـا بخش هاى طراحـى و تولیــد قطعــات پیــش ســاخته بتنــى ، تولیــد بتــن آمــاده ، اســکلت فلــزى ابنیــه ســنگین و نیمــه ســنگین نمودنــد کــه در ۱۲کیلومتــرى شــمالغرب تبریــز در زمینــى بــه مســاحت ۴۰۰۰۰متــر مربــع احداث شده است.
مجتمـع فولاد و بتن سـهند از زمـان تاسـیس تـا کنـون بـا دریافـت اسـتاندارد کیفیـت تولیـد بتـن آمـاده و اخـذ مجوزهـاى رسـمى در عرصـه سـاخت و سـاز ، گام هـاى موثـرى برداشـته اسـت و در راسـتاى ارائـه خدمـات فنى بهتر و پویا در حال توسعه مى باشد.
خدماتى که توسط این شرکت ارائه مى شود به شرح زیر است :

طراحى و تولید :
قطعات پیش ساخته بتنى
سقف هاى پیش ساخته صنعتى شیبدار

تولید بتن و قطعات بتنی در تبریز

طراحى و ساخت :
انواع اسکلت فلزى سنگین
سازه هاى صنعتى سوله و خرپا
تولید بتن و دیوار درتبریز

مطالب و اخبار

آخرین اخبار سایت

خوردگی فولاد در بتن

مسأله خوردگی فولاد در بتن از معضلات عمده کشورهای مختلف جهان است. این مسأله حتی در کشورهای پیشرفته همچون آمریکا، کانادا، ژاپن و بعضی کشورهای اروپایی هزینه های زیادی را برای تعمیر آنها به دنبال داشته است. به عنوان مثال درگزارش های بررسی پل ها در امریکا حدود ۱۴۰،۰۰۰ پل مسأله داشته اند. خوردگی فولاد […]

ترکیب فولاد و بتن مسلح

درباره خصوصیات کلی بتن مسلح می‌توان گفت که آن‌ها متشکل از سیمان، آب، مصالح ساختمانی درشت و ریز و میله‌های تقویت شده از فولاد و میلگرد هستند. آن‌ها نسبت به تیرآهن‌های فولادی ارزان‌تر ارائه می‌شوند. درباره مقاومت بتن مسلح می‌توان گفت که هر چند فاقد استحکام و انعطاف‌پذیری کششی است، با این حال یک ماده […]

بتن شفاف

بتن دارای انواع مختلف با ویژگی های متفاوت است. برخی از انواع بتن عبارتند از بتن سبک ، بتن سنگین ، بتن آرمه ، بتن آماده ، بتن پیش ساخته ، بتن مگر و غیره . نوعی دیگر از بتن نیز وجود دارد که به آن بتن شفاف می گویند. بتن شفاف به عنوان یک ماده برای نمای خارجی و برای تزیین دیوار های داخلی استفاده می […]

تماس با ما

ارتباط با تیم پشتیبانی مجتمع فولاد و بتن سهند

لطفا اطلاعات خود را وارد کنیدو پیامتان را بنویسید، کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس میگیرند.

با تشکر از شما


تلفن های دفتر مرکزی

تلفن دفتر مرکزی

۰۴۱-۳۳۳۷۶۷۶۰-۱
۰۹۱۴۳۱۶۸۴۸۱

دورنگار دفتر مرکزی

۰۴۱-۳۳۳۷۶۱۳۵

تلفن کارخانه

تلفن کارخانه

۰۴۱-۳۲۴۵۸۸۷۰-۷۳
۰۹۰۲۱۱۵۴۲۸۲

دورنگار کارخانه

۰۴۱-۳۲۴۵۸۸۷۳

آدرس ها

آدرس دفتر مرکزی: تبریز-چایکنار (پل منصور به سمت پل آبرسان ) نرسیده به تامین اجتماعی شعبه ۱-کوچه شهید علیزاده پلاک ۴۰۵

آدرس کارخانه: جاده تبریز-آذرشهر بعد از نیروگاه حرارتی تبریز-جاده روستایی ینگی کند-مجتمع فولاد و بتن سهند